Zakup wierzytelności


                     Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku firma BaYarD proponuje zakup wierzytelności jako jedną z form współpracy. BaYarD skupuje wierzytelności wynikające z faktur oraz not odsetkowych na podstawie Umowy Przelewu Wierzytelności. W ramach umowy nasza firma przejmuje całą wierzytelność wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami. Kupno wierzytelności na własny rachunek na podstawie umowy cesji może dotyczyć wyłącznie wierzytelności bezspornych, wymagalnych  i potwierdzonych albo uznanych przez dłużników. Mogą to być należności dotąd niewindykowane, jak również te, które były już poddawane procesom windykacji, ale nie zostały odzyskane i w dalszym ciągu stanowią nierozwiązany problem finansowy dla firmy. Cenę zakupu określamy z wierzycielem indywidualnie, po dokonaniu analizy sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika.

Korzyści wynikające ze sprzedaży wierzytelności:

  • Szybka spłata wierzytelności
  • Poprawa płynności finansowej Państwa firmy
  • Możliwość wyksięgowania sprzedanych wierzytelności, likwidacji rezerw ograniczających Państwa wyniki finansowe
  • Uniknięcie ryzyka związanego z postępowaniem sądowym, egzekucyjnym lub polubownym
  • Uniknięcie ryzyka niewypłacalności lub bankructwa dłużnika

Cechy charakterystyczne usługi:

  • Współpraca z naszą firmą jest prosta - wszelkie formalności ograniczone są do niezbędnego minimum. W związku z tym firma BaYarD jest w stanie w ciągu kilku dni podjąć decyzję o zakupie Państwa wierzytelności, przejmując w całości ryzyko niewypłacalności dłużnika.
  • Szybkie uzyskanie środków pieniężnych - płatność przelewem w terminie od 7 do 14 dni


Zadzwoń lub wyślij maila z zapytaniem o swoją
wierzytelność!