Oferta restrukturyzacji zadłużeń


                       Rentowność każdego przedsiębiorstwa jest ściśle powiązana ze sprawnym obiegiem środków finansowych. Niezwykle istotny jest zarówno terminowy spływ należności od nabywców, jak i bieżące regulowanie własnych zobowiązań w stosunku do dostawców. Przyczyny zaburzeń tych procesów leżą w większości przypadków poza samym przedsiębiorstwem, w którym one występują . Bardzo często spotykamy się z tak zwanym efektem „domina” czyli niewypłacalność jednego przedsiębiorstwa pociąga za sobą kłopoty u jego kooperantów itd.

                       Niezależnie od przyczyn problemów, jedynie szybka decyzja o przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych może przywrócić sprawne działanie przedsiębiorstwa, a nawet przesądzić o jego przetrwaniu.         

                       Obecnie funkcjonujący model radzenia sobie z problemem trudnych należności, to działania windykacyjne, które bardzo często pogarszają sytuację windykowanego podmiotu. Bezwzględne dochodzenie należności, lub kierowanie spraw na drogę sadową i egzekucyjną mają odwrotny efekt od zamierzonego, ponieważ zwiększają obciążenia zadłużonego podmiotu. Działania komornicze w postaci zajęć kont i zabezpieczeń sprzętu mogą uniemożliwić dalsze działanie podmiotu, a co za tym idzie odcięcie dopływu środków finansowych. Małe i Średnie przedsiębiorstwa najczęściej bazują na kapitale obrotowym, dlatego nieumiejętne podejście do problemu może spowodować upadek zadłużonego przedsiębiorstwa i brak możliwości zaspokojenia wierzycieli, którzy po części sami się do tego przyczynili.

                       Firma BaYarD na podstawie wieloletnich doświadczeń w zarządzaniu wierzytelnościami opracowała ofertę restrukturyzacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to nisza ponieważ oferty restrukturyzacji są obecnie skierowane głównie do dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych. Polskie prawodawstwo zakłada możliwość przeprowadzenia procesu naprawczego, ale niedoskonałość przepisów i opieszałość sądów sprawia, że możliwości są bardzo ograniczone.

    Dwa podstawowe cele restrukturyzacji przeprowadzanej przez BaYarD to zmniejszenie zadłużenia restrukturyzowanego podmiotu i przyspieszenie spływu środków z posiadanych wierzytelności.             

Oferta restrukturyzacji należności skierowana jest do przedsiębiorstw:

posiadających przejściowe problemy z płynnością finansową

pozostających w konflikcie z innym podmiotem i stojących w obliczu postępowania sądowego

chcących uniknąc kosztów zwiazanych z egzekucją komornicz

 

KORZYŚCI

  • zmniejszenie obciążeń związanych ze spłatą  zobowiązań
  • odzyskanie swoich należności
  • poprawienie płynności finansowej
  • unikniecie postępowań sądowych
  • podniesienie efektywności działania przedsiębiorstwaZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!